XVII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023 | porządek obrad2020-01-31  

W dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś 2019.
7.    Wyrażenie opinii w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „OBRA”.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b.    przekazania pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego,
c.    zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
d.    ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
e.    powołania przedstawicieli Gminy Siedlec w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra”,
f. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2020 rok,
g. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2020 rok,
h.  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dni 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych     przez Gminę Siedlec,
i. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Siedlec,
j. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanica,
k. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372,     388, 418/5 i     części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń,
l. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
ł. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
m. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
n. przekazania skargi na Uchwałę nr XIII/61/2015 Rady Gminy Siedlec z dn. 27.10.2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
9.    Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE