XIX sesja Rady Gminy Siedlec2020-05-22  

W dniu 26 maja 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z :
a. XVII sesji Rady Gminy Siedlec,
b. XVIII sesji Rady Gminy Siedlec,
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu za 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
8. Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Gmin y Siedlec za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na zakup sprzętu dla SPZOZ w Wolsztynie,
b. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
c. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
d. ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.    

Obrady Rady Gminy Siedlec są nagrywane.