Debata dot. raportu o stanie gminy siedlec za 2019 rok2020-05-25  

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Siedlec raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Siedlec , która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020r., o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu ,ul. Zbąszyńska 17, Wójt Gminy Siedlec przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada Gminy Siedlec rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział do 15 mieszkańców gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec , pisemne zgłoszenie wg wzoru dostępnego w Urzędzie Gminy Siedlec , ul. Zbąszyńska 17 , w pokoju numer 23 – biuro Rady Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec.

Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie należy złożyć do dnia 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, w dniach od poniedziałku do piątku, w pokoju numer 23 –Biuro Rady Gminy – w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy Siedlec przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.