XX Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-05-25  

W dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 14-tej w sali wiejskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu odbędzie się XX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
c. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec.
6. Raport o stanie Gminy Siedlec za 2019 rok.
    a. przedstawienie raportu o stanie Gminy Siedlec,
    b. debata nad raportem o stanie Gminy Siedlec:
        - głosy radnych,
        - głosy mieszkańców,
    c. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlec wotum zaufania.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
a.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Siedlec za 2019 rok,
b.    opinie komisji branżowych w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok,
c.    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok,
d.     dyskusja,
e. głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
c. głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
10. Wolne głosy, wnioski i informacje.