Nabór na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego 20202020-07-06  
<p>W&Oacute;JT GMINY SIEDLEC &ndash; GMINNY KOMISARZ SPISOWY<br /> ogłasza nab&oacute;r na rachmistrz&oacute;w terenowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020<br /> na terenie Gminy Siedlec</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Nab&oacute;r kandydat&oacute;w na rachmistrz&oacute;w terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).<br /> 2. Naboru kandydat&oacute;w na rachmistrz&oacute;w terenowych dokonuje się spośr&oacute;d os&oacute;b:<br /> 1) pełnoletnich;<br /> 2) zamieszkałych na terenie Gminy Siedlec;<br /> 3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;<br /> 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;<br /> 5) kt&oacute;re nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.<br /> 3. Oświadczenia o spełnianiu wymogu, o kt&oacute;rym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: &bdquo;Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.&rdquo; Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.<br /> <strong>4. Kandydaci na rachmistrz&oacute;w składają CV wraz z oświadczeniami w terminie do 8 lipca 2020 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Siedlcu</strong>, w formie elektronicznej przez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem <a href="http://epuap.gov.pl/" target="_blank" title="Epuap">http://epuap.gov.pl/</a> podpisanej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, bądź przesyłają pocztą na adres Urząd Gminy W Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.<br /> 5. Dane podane przez kandydat&oacute;w na rachmistrz&oacute;w są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrz&oacute;w (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, kt&oacute;ry otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojew&oacute;dzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez Gminne Biuro Spisowe (GBS), że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.<br /> 6. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, kt&oacute;ry jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, kt&oacute;re w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na kt&oacute;rej są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.<br /> 7. Kandydaci na rachmistrz&oacute;w terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, kt&oacute;rego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.<br /> 8. Kandydaci na rachmistrz&oacute;w terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.<br /> 9. Egzamin po szkoleniu, o kt&oacute;rym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punkt&oacute;w zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydat&oacute;w jednakowej liczby punkt&oacute;w) i dla os&oacute;b, kt&oacute;re zakwalifikowały się &ndash; zmienia status z &bdquo;kandydata na rachmistrza&rdquo; na &bdquo;rachmistrza&rdquo; (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punkt&oacute;w, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).<br /> 10. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrz&oacute;w mailem hurtowo.<br /> 11. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.<br /> 12. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.<br /> 13. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, kt&oacute;ry otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z element&oacute;w uwierzytelniających rachmistrza.<br /> 14. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:<br /> a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;<br /> b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.<br /> 15. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracownik&oacute;w WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na kt&oacute;rym będzie rejestrował dane zebrane od respondent&oacute;w.<br /> 16. Dane kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.</p> <p>Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można znaleźć na stronie <a href="https://spisrolny.gov.pl" target="_blank" title="Spis Rolny 2020">https://spisrolny.gov.pl</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Siedlec, 15 czerwca 2020 roku</p> <p>&nbsp;</p>