XXV Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-11-17  

W dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się zdalna XXV  sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Siedlec,
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    przyjęcia  Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
b.    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siedlec,
c.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karna ”,
d.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wojciechowo ”,
e.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Reklin-Reklinek ”,
f.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopanica ”,
g.    odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Siedlcu, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Siedlec w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej,
h.    Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
i.    zarządzenia konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw,
j.    przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 – 2035.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie