XXVI Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-12-17  

W dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się zdalna XXVI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026.
8.    Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
a.    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
b.    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2021 rok,
c.    odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu w sprawie projektu budżetu na 2021 rok,
d.    autopoprawka Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2021 rok,
e.    dyskusja nad projektem budżetu,
f.    głosowanie uchwały.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b.    zarządzenia konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw,
c.    zmiany uchwały Nr XLVI/239/2018  Rady Gminy Siedlec z dnia  27 marca     2018 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
d.    uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Siedlec na lata 2021-2023,
e.    wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 znajdujących się w posiadaniu Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcu.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    ZAKOŃCZENIE