Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2021-02-03  

Wójt Gminy Siedlec informuje, że można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w holu Urzędu Gminy w Siedlcu (okno podatkowe)  do dnia 1 marca 2021 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakup oleju napędowego w okresie  od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku;
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
- oświadczenie dotyczące formy prawnej podmiotu;
- posiadacz bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego w roku 2021 wynosi   

100,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych
oraz
30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. na rachunek bankowy podany we wniosku.