XXXVI sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2021-10-20  

W dniu 28 października 2021 r. o godz. 16-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w Gminie Siedlec.
7.    Sprawozdanie z działalności Zakładu Eksploatacji i Urządzeń Komunalnych Sp. z. o. za  2020 rok.
8.    Informacja o oświadczeniach majątkowych :
a. Wojewody Wielkopolskiego,
b. Wójta Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
9.    Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian  uchwały budżetowej na 2021 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026,
c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d.    udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Kazimierza w Zakrzewie,
e.    udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu.
11.    Wolne głosy i wnioski.
12.    Zakończenie.