Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu2021-10-20  
<p style="text-align:right">Siedlec, dnia 20 października 2021 r.</p> <p style="text-align:center"><br /> OBWIESZCZENIE<br /> o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren&oacute;w położonych w miejscowości Siedlec &ndash; działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354</p> <p>Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren&oacute;w położonych w miejscowości Siedlec &ndash; działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją w dniach od 29 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.</p> <p>Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, w sali nr 117 o godz. 9:00.</p> <p>Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, w szczeg&oacute;lności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy wnosić na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec (e-mail: ug@siedlec.pl)&nbsp; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosk&oacute;w będzie W&oacute;jt Gminy Siedlec.</p> <p>Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren&oacute;w położonych w miejscowości Siedlec &ndash; działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354:<br /> Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) informuję, iż:<br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, reprezentowana przez W&oacute;jta Gminy Siedlec.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska, adres e-mail: iod@siedlec.pl.</p> <p>Szczeg&oacute;łowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie: www.siedlec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec.</p>