XXXIX sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2022-01-17  

W dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 16-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 a.    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b.   przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2022 rok,
c.   przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2022 rok,
d.   zmiany uchwały Nr XLVI/239/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2018 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
e.   petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych,
f.  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
g. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń,
h.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354.
7. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE