XLIV sesja Rady Gminy Siedlec 2022-06-21  

W dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 16-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2022 – 2026,
c.    zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
d.    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siedlec na rok szkolny 2022/2023,
e.     zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.
8.    Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem1 o powierzchni użytkowej 46,24 m2 znajdującej się na parterze budynku murowanego, z nieużytkowym poddaszem oznaczonego numerem 77, zlokalizowanego w miejscowości Jażyniec, gmina Siedlec, wraz z udziałem wynoszącym 358/1000 we współwłasności w częściach wspólnych budynków oraz własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 796/2, o powierzchni 0,1241 ha i działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1027/1 o powierzchni 0,0173 ha.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    ZAKOŃCZENIE