XLVII sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2022-09-19  

W dniu 27 września 2022 r. o godz.15-tej odbędzie XLVII  sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023 w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siedlec  za 2021 rok:
a. sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,
b. sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie,
c. sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2022 –2026,
c.    wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
d.    zmiany Uchwały XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec.
9. Wyrażenie opinii w sprawie kupna działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 6, o powierzchni 0,09 ha w obrębie geodezyjnym Tuchorza, gmina Siedlec z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie.