Dopłata do gazu ziemnego dla gospodarstw domowych2023-01-16  
<p>Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczeg&oacute;lnej ochronie niekt&oacute;rych odbiorc&oacute;w paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687) w kt&oacute;rej zostały opisane zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla odbiorcy paliw gazowych.</p> <p>Refundacja (zwrot) podatku VAT przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy gł&oacute;wne źr&oacute;dło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwami gazowymi i źr&oacute;dło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynk&oacute;w, o kt&oacute;rej mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remont&oacute;w oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynk&oacute;w (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu &ndash; w przypadku gł&oacute;wnych źr&oacute;deł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynk&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.<br /> Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.<br /> <strong>Komu przysługuje:</strong><br /> Zwrot podatku VAT będzie przysługiwał osobom, kt&oacute;re spełnią określone kryterium dochodowe:<br /> &nbsp;&bull; w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w kt&oacute;rym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz<br /> &bull; osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w kt&oacute;rym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;<br /> <strong>Załączniki do wniosku:</strong><br /> - faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy,<br /> - dow&oacute;d uiszczenia zapłaty za tę fakturę.</p> <p>Formularz wniosku do odbioru w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy urzędu. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Siedlec w Biurze Obsługi Interesanta. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu będzie rozpatrywać wnioski. &nbsp;<br /> Wniosek do pobrania w załączniku wraz z klauzulą RODO.</p> <p>&nbsp;</p>