Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej2023-03-14  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn”

Informujemy, iż na Platformie e -Zamówienia prowadzone jest postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).


Bezpośredni link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23583652-c24c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4