Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków2024-02-27  
<p>W&oacute;jt Gminy Siedlec informuje, że od czerwca 2023 r. odbywają się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ściek&oacute;w.<br /> Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z p&oacute;źn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiornik&oacute;w bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ściek&oacute;w oraz um&oacute;w zawartych na opr&oacute;żnianie zbiornik&oacute;w bezodpływowych lub osadnik&oacute;w w instalacjach przydomowych oczyszczalni ściek&oacute;w.<br /> Na podstawie art. 6 wyżej wymienionej ustawy podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opr&oacute;żnianie zbiornik&oacute;w bezodpływowych z przedsiębiorcą, kt&oacute;ry ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezodpływowych lub osadnik&oacute;w w instalacjach przydomowych oczyszczalni ściek&oacute;w i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Siedlec, a także częstotliwość ich opr&oacute;żniania &ndash; na podstawie rachunk&oacute;w lub faktur.<br /> Przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ściek&oacute;w zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Siedlec. Jest to ustawowy obowiązek.<br /> Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie.<br /> Druk zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do urzędu. Można go:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;przynieść osobiście do Urzędu Gminy,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Siedlec (ul. Zbąszyńska 17, 64-212&nbsp; Siedlec);<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@siedlec.pl;</p> <p>Osoby, kt&oacute;re nie mają jeszcze podpisanych um&oacute;w na opr&oacute;żnianie zbiornik&oacute;w bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ściek&oacute;w powinny to zrobić jak najszybciej.<br /> Pozbywanie się nieczystości ciekłych na własną rękę jest niezgodne z przepisami i podlega wysokim karom finansowym.<br /> Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, w&oacute;d gruntowych i zbiornik&oacute;w wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.</p> <p>&nbsp;</p>