LX Sesja Rady Gminy2023-11-20  
<p>W dniu 28 listopada&nbsp; 2023 r. o godz. 15 tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się LX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 &ndash; 2023.</p> <p><br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przedstawienie porządku obrad.<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Siedlec.<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Interpelacje i zapytania radnych.<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Informacja z prac międzysesyjnych:<br /> a.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W&oacute;jta Gminy Siedlec,<br /> b.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,<br /> c.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmian&nbsp; uchwały budżetowej na 2023 rok,<br /> b.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2023 &ndash; 2027,<br /> c.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zobowiązania W&oacute;jta Gminy Siedlec do indywidualnego określania szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownik&oacute;w wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz,<br /> d.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczeg&oacute;łowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownik&oacute;w wieczystych,<br /> e.&nbsp;&nbsp; &nbsp; ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażak&oacute;w ratownik&oacute;w i kandydat&oacute;w na strażak&oacute;w ratownik&oacute;w ochotniczych straży pożarnych.<br /> f.&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia programu osłonowego&nbsp; w zakresie dożywiania na lata 2024- 2028,<br /> g.&nbsp;&nbsp; &nbsp;uchwalenia &bdquo;Programu Wspierania Rodziny&rdquo; na lata 2024 &ndash; 2026,<br /> h.&nbsp;&nbsp; &nbsp;określenia zasad zwrotu wydatk&oacute;w w zakresie dożywiania w formie&nbsp; posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produkt&oacute;w żywnościowych dla os&oacute;b objętych wieloletnim rządowym programem &bdquo;Posiłek w szkole i w domu&rdquo; na lata 2024 &ndash; 2028,<br /> i.&nbsp;&nbsp; &nbsp;podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego &ndash; pomocy w zakresie dożywiania os&oacute;b objętych wieloletnim rządowym programem &bdquo;Posiłek w szkole i w domu &bdquo; na lata 2024 2028,<br /> j.&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia Rocznego Programu wsp&oacute;łpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,<br /> 7.&nbsp; Wolne głosy i wnioski.<br /> 8.&nbsp; ZAKOŃCZENIE</p> <p>&nbsp;</p>