Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP2023-12-01  
<p><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:18.0pt">Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE&ndash;CRP</span></strong></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">Prezes Rady Ministr&oacute;w na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1834 i 1860) podpisał Zarządzenia:</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">nr <strong>617 </strong>z dnia 30 listopada2023 roku w sprawie wprowadzenia<strong> drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) </strong>na całym terytorium<strong> </strong>Rzeczypospolitej Polskiej,</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">nr <strong>618 </strong>z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia<strong> trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) </strong>na całym terytorium<strong> </strong>Rzeczypospolitej Polskiej.</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">nr<strong> 619 </strong>z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia <strong>drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)</strong> wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">Zarządzenia obowiązują <strong>od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59</strong>.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:12pt"><strong>Stopień alarmowy</strong> jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.</span></p> <p><span style="font-size:12pt"><strong>Stopień alarmowy CRP </strong>jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego system&oacute;w teleinformatycznych organ&oacute;w administracji publicznej lub system&oacute;w teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.</span></p> <p>&nbsp;</p>