Transport wyborców niepełnosprawnych i pow. 60 r. życia2024-05-14  

Bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz osób pow. 60 roku życia do i z lokalu wyborczego w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Siedlec informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, maja prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego realizowanego na terenie Gminy Siedlec.

Bezpłatny transport osób, o których mowa wyżej,  odbywa się z:

1)    miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca (transport do lokalu);
2)     miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (transport do lokalu);
3)    lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (transport powrotny).

Wyborcy uprawnionemu do bezpłatnego transportu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego należy zgłosić  Wójtowi Gminy Siedlec do dnia 27 maja 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15. 30 w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie (osobiście), pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostaną ustalone trasy dowozów. Najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (tj. do dnia 6 czerwca 2024 br.) zainteresowani wyborcy zostaną powiadomieni o planowanej godzinie transportu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie (osobiście), pisemnie lub w formie elektronicznej.