Wprowadzenie stopni alarmowych2024-06-04  

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.
•    BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – za-rządzenie nr 59 z 31 maja 2024 r.;
•    BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządze-nie nr 57 z 31 maja 2024 r.;
•    BRAVO (2. stopień zagrożenia)  wobec polskiej infrastruktury energetycznej miesz-czącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 58 z 31 maja 2024 r.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działa-nia.
------------
BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działa-niach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do pro-wadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.