Dzisiaj jest 07-12-2023
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg2_(1592247729).jpg

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlec

Siedlec, dnia 17 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Siedlec                                                      
    
                 OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chobienice-rejon wschodni”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/201/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 listopada 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chobienice – rejon wschodni”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Siedlec w sali nr 117 o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
Uwagi należy wnosić na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec (e-mail: planowanie@siedlec.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.

 

Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Siedlec.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarza danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chobienice - rejon wschodni”.
Zgodnie z art. 13. Oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)informuję, iż:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, reprezentowana przez Wójta Gminy Siedlec. Funkcje inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska, adres e-mail:iod@siedlec.pl.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie:www.siedlec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec.


                                                                                                             Wójt Gminy Siedlec
                                                                                                     /-/ Jacek Kolesiński
                                                           

 

pliki do pobrania:
- Chobienice plan
- Obwieszczenie
Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 2719414      online: 1
© 2020 MBEST