Dzisiaj jest 22-05-2024
szukaj
szukaj
03kopia_(1713941318).jpg04kopia_(1713941321).jpg05kopia_(1713941323).jpg02kopia_(1713941254).jpg01kopia_(1713941246).jpg
GKRPA W SIEDLCU
Działalność komisji

Działalność komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Siedlcu jest powołana przez Wójta Gminy Siedlec Zarządzeniem Nr 105/2020 z dnia 2.11.2020 r. W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą zadaniami GKRPA w Siedlcu są:
•    Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnego programu (art. 41 ust. 3).
•    Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
•    Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) (art. 18 ust.3a).
•    Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8)
•    Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Zgonie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 art. 25a ust.3 i 4)
-    Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych są obowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

-    Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych składają, w formie pisemnej, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.

 

pliki do pobrania:
- Zarządzenie Wójta

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3116898      online: 1
© 2020 MBEST