Dzisiaj jest 27-11-2021
szukaj
szukaj
2_(1592247729).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Siedlec, dnia 18 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją w dniach od 26 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. na stronie internetowej: www.siedlec.pl , w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, w godzinach 8:00 do 14:00. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z dokumentem w siedzibie Urzędu proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 68 384 85 21.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Siedlec w sali nr 117, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 68 384 85 21 w. 32.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi należy wnieść na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec (e-mail: ug@siedlec.pl)  w nieprzekraczalnym terminie
do 31 grudnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Siedlec.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354:
Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) informuję, iż:
1.    Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, reprezentowana przez Wójta Gminy Siedlec.
2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska, adres e-mail: iod@siedlec.pl.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie: www.siedlec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 963774      online: 1
© 2020 MBEST